Zpracování osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prohlášení správce

Naše obchodní společnost

I N P R E M A s.r.o., se sídlem Vlčnovská 374, Uherský Brod, 688 01, IČ: 25552651, DIČ: CZ25552651, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 32888, je správcem osobních údajů,  

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 572 635 900
Email: inprema@inprema.cz

se při nakládání s Vašimi osobními údaji řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s GDPR.

2. Jaké údaje jsou zpracovány a k jakému účelu

Pro uzavření smlouvy potřebujeme, abyste nám sdělili Vaše jméno, příjmení (případně název společnosti, IČ a DIČ, kontaktní osobu), adresu bydliště nebo sídla (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. V některých případech potřebujeme znát i číslo Vašeho bankovního účtu, na který má být např. vrácena cena za zboží či služby. Rovněž jsou námi evidovány všechny  objednané či realizované zakázky, které pro Vás máme provést či jsme je již provedli.

 

a) Údaje zpracovávané bez Vašeho souhlasu

K uskutečnění obchodu, provedení služby, díla či dodání zboží, vyřízení reklamace, vrácení ceny a k souvisejícím úkonům, není potřebný Váš souhlas se zpracováním osobním údajům, neboť se jedná o plnění smluvního závazku. Dále není Váš souhlas potřebný, když plníme své zákonem stanovené povinnosti např. účetně a daňově evidenční, archivační, anebo, je-li to nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu např. vymáhání pohledávek. Vaše právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tedy v tomto případě neuplatní. Vaše osobní údaje však nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy a plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování vč. profilování. Osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu platnosti smlouvy, po dobu záruk a dále nejméně po dobu pěti let od ukončení smluvního vztahu dle zákona o účetnictví. Po skončení platnosti smlouvy a nároků s plněním smlouvy spojených bude s těmi údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a dle Nařízení GDPR.

 

b) Údaje zpracovávané s Vaším výslovným souhlasem

Vašeho souhlasu je však potřeba, abyste mohli být informováni o našich obchodních akcích (souhlas se zasíláním obchodních sdělení). Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží také pro posouzení Vaší důvěryhodnosti a platební morálky.

V případě, že nás kontaktujete sami napřímo e-mailem či tzv. se dotazujete/poptáváte naše služby prostřednictvím kontaktních formulářů na našem webu, tak odesláním příslušného e-mailu nebo formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které nám v e-mailu nebo ve formuláři sdělíte.

U osobních údajů získaných s Vaším souhlasem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním těchto osobních údajů zejm. oznámením, že si nepřejete, abychom nadále tyto údaje zpracovávali či abychom Vám zasílali obchodní sdělení. Vaše osobní údaje však nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Tyto osobní údaje mohou být předmětem profilování. Osobní údaje budou námi zpracovávány po celou dobu, dokdy nebude Váš souhlas odvolán.

 

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, pokud tomu nebrání zákonné překážky např. plnění zákonných povinností správce, a zákazník o to požádá. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro plnění povinností ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.  Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu a následně je předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V případě, že bude zákazník nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem může podat stížnost přímo (nejlépe pověřené osobě uvedené v tomto prohlášení), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Uherském Brodě dne 6. 5. 2024

Napište nám